مهر ۱۳۹۶

فعالیت‌های صنعتی بشر تاثیر غیرقابل انکاری بر محیط‌زیست گذاشته است. با اینهمه مدیران صنعتی تاثیر مخرب صنعت بر محیط‌زیست را منکر می‌شوند. برای مثال برخی از مدیران صنعت نفت منکر گرمایش جهانی هستند و دیگران هم مدعی هستند این پدیده ربطی به فعالیت‌های بشر ندارد. اما اسنادی که به تازگی از دو شرکت نفتی شل و اکسون‌موبیل منتشر شد، آشکار کرد این شرکت‌‌ها حقایق بسیاری را می‌دانستند اما از ما کتمان کردند. قطعا دود این بی‌مسئولیتی به چشم همه ساکنان زمین می‌رود.

Source: daneshmandonline